Program selektivní prevence nabízíme pro třídy, které jsou ve vyšší míře ohroženy rizikovým chováním různých forem. Realizujeme jej v ostravských základních a středních školách v rozmezí 4. – 9. třídy ZŠ a 1. – 3. ročníku SŠ. Program má za cíl minimalizovat vznik nebo redukovat míru rizikového chování žáků, rozvíjet jejich kompetence a pozitivně ovlivnit jejich hodnoty, chování i klima třídy. Dílčí cíle programu se odvíjí od konkrétních potřeb žáků/tříd.

V jakých případech je možné program selektivní prevence realizovat?

Program je možné realizovat ve třídách, ve které je znám výskyt rizikového chování, které spadá do jedné či více nabízených oblastí:

  • Vztahové problémy
  • Kázeňské problémy
  • Závislostní chování
  • Další formy rizikového chování

Jak program selektivní prevence probíhá?

Program probíhá formou pravidelných setkání s konkrétní třídou. S každou třídou realizujeme minimálně 4 setkání, která se konají v dopoledních časech vyučování. Celkový rozsah stanovíme na základě domluvy se zástupci školy. Jedno setkání má 90 minut (2 vyučovací hodiny).

První setkání má diagnostický charakter. Na základě posouzení navrhneme postup práce, na jehož základě specifikujeme se třídním učitelem zakázku. Následně probíhá práce se žáky. Se třídou pracujeme v kruhovém uspořádání, interaktivně a polostrukturovaně. Sledujeme předem stanovené cíle a zároveň program uzpůsobujeme potřebám žáků. Před každým setkáním a po jeho uskutečnění konzultujeme stav třídy s třídním učitelem. Třídní učitel je zároveň přítomen na všech setkáních se třídou. O každé třídě vedeme dokumentaci. Po realizaci všech setkání vypracováváme „závěrečnou zprávu o průběhu programu“.

Jak je program selektivní prevence financován?

Program je financován v rámci projektu Program selektivní a indikované prevence, který je podpořen z dotačního titulu Statutárního města Ostrava. Dále pak v rámci projektu Program selektivní školské primární prevence podpořen Moravskoslezským krajem a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Program nabízíme i školám, které nejsou zahrnuty do našeho projektu. Ty však hradí plné náklady samy, cena za jeden blok selektivní prevence je stanovena na 2500 Kč.

Realizační tým projektu:

Mgr. Kateřina Grofková – koordinátorka, facilitátorka

Mgr. Adéla Recmanová, Ph.D. – metodička

Mgr. Lukáš Grochal – facilitátor

Bc. Markéta Holušová – lektorka

Mgr. Nikol Kolasová – facilitátorka

Mgr. Jan Lisník – lektor

Mgr. Irena Štulíková, DiS. – lektorka

Ing. Patrik Niebroj – finanční manažer

Za finanční podpory:

Více informací u koordinátorky a facilitátorky projektu Mgr. Kateřiny Grofkové, tel.: 728 040 336, e-mail: institutppp.prevence@email.cz